UTOLJÁRA FRISSÍTVE: 2021 December 26


A President Management Kft. (a továbbiakban: “Adatkezelő”) tiszteletben tartja vendégeinek, mint érintetteknek (a továbbiakban: „Érintett”) személyes jogait, ezért elkészítette jelen Adatvédelmi Tájékoztatót, mely elérhető az Adatkezelő weboldalán elektronikus formában, továbbá nyomtatott formában beszerezhető a hotel recepciójánál.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató leírja, hogyan biztosítja az Adatkezelő a hotel szolgáltatásait a MOZART HOTEL GROUP védjegye alatt, illetve társvállalatai és leányvállalatai hogyan gyűjtik, használják fel, tanulmányozzák, illetve milyen más módon kezelik az Érintettek személyes adatait.

Az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: „Rendelet”), valamint a jelenleg érvényes nemzeti adatvédelmi törvények szerint működik, különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján (a továbbiakban: „Info. tv.”). Az internethálózat használata esetén Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy megvédi az Érintettek személyes adatait a jogszabályi követelményeknek megfelelően.

Jelen Tájékoztatót Adatkezelő abból a célból készítette, hogy ismertesse az Érintettekkel, különösen a https://hotelpresident.hu/ oldalon keresztül (együttesen a "weboldal"), a velük folytatott írásos, illetve szóbeli kommunikáció útján, illetve hoteljeinél tett látogatásaik alkalmával, illetve egyéb forrásokból begyűjtött személyes adataikkal kapcsolatos gyakorlatát. Adatkezelő a személyes adatokat elsősorban a hotel szolgáltatásainak nyújtásával összefüggésben adminisztratív célokból kezeli, illetve abból a célból, hogy biztosítsa, fejlessze, fenntartsa és feldolgozza az Érintettek foglalásait, optimalizálja az Érintettek szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatát és testre szabja az Érintettekkel folytatott kommunikációt.

Weboldal használatával, illetve bármelyik termék, illetve szolgáltatás igénybevételével és a jelen Tájékoztató elfogadásával az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Adatkezelő összegyűjtse és felhasználja a jelen Tájékoztatóban leírt módon.

1. Fogalommeghatározások

Adatkezelő: az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely egyedül, illetve másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza, végrehajtja vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja azokat és aki felelős annak jogszerűségéért.

Az érintett hozzájárulása: az érintett önkéntes, határozott, egyértelmű és megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezése abba, hogy személyes adatait kezeljék és felhasználják általános célokra, vagy egy konkrét művelethez.

Adatfeldolgozó: egy természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján adatkezelési műveleteket végez, személyes adatokat kezel.

Adatfogadó fél: Egy természetes, illetve jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, akinek fel lettek tárva a személyes adatok.

Harmadik fél: egy természetes, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely más, mint az érintett, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó.

Felügyelő Hatóság: Egy független hatóság, amelyet a Tagállam hozott létre a GDPR 51. szakasza értelmében.

Személyes Adatok: az érintettre vonatkozó bármilyen információ – különösen az érintett neve, személyi azonosítója, egy vagy több információ fizikai, fiziológiai, illetve mentális tulajdonságára, gazdasági, kulturális, illetve társadalmi tulajdonságai – illetve bármilyen olyan következtetés az érintettel kapcsolatosan, amely az ilyen jellegű információkból és adatokból levonható.

Adatkezelés: bármely, a személyes adatokkal, illetve személyes információkkal végrehajtott művelet, illetve műveletek kombinációja, automatizált eljárásokkal, vagy azok nélkül, beleértve a gyűjtést, értékelést, osztályozást, strukturálást, mentést, zárolást, keresést, használatot, hozzáférés megadását, terjesztést, illetve a hozzáférés, osztályozás, illetve összeállítás, tönkretétel, törlés, illetve megsemmisítés bármilyen más formáját. A személyes adatok kezelése kiterjed a fénykép, az audio, illetve vizuális nyilvántartásokra és bármely fizikai tulajdonság olyan rögzítésére, amely felhasználható a személyek beazonosítására, illetve egy fizikai személy kapcsolattartási adatainak egy kapcsolattartási listába történő lementésére.

MOZART HOTEL GROUP: PRESIDENT MANAGEMENT Kft., Magyarország; CIFCON GmbH, Ausztria; LIRIKOS Invest s.r.o., Cseh Köztársaság – a MOZART HOTEL GROUP vállalatainak, az Európai Gazdasági Térségben (EGT) létező hálózata.

Szabvány szerződéses kikötések: A személyes adatok nemzetközi továbbítására vonatkozóan az Európai Bizottság által elfogadott szabványok.

Adatvédelmi incidens: a személyes adatok biztonságának olyan megsértése, amely a továbbított, tárolt, illetve másféleképpen feldolgozott személyes adatok nem szándékos vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, illetve engedély nélküli megszerzését, illetve hozzáférését eredményezheti.

2. Az Adatkezelő által gyűjtött és kezelt személyes adatok

Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait csak akkor gyűjti és kezeli, ha azt a jogszabályok megengedik. Adatkezelő csak a jelen Tájékoztatóban és az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt célok elérése érdekében gyűjti a személyes adatokat. A kezelt személyes adatok körébe tartozhatnak az alábbiak:

Online, személyes (papír-alapú), illetve telefonon történő foglalásokon keresztül az Adatkezelő az Érintettektől az alábbi személyes adatok rendelkezésre bocsátását kérheti:

 • Kapcsolattartási adatok ajánlatkérés vagy foglalás céljából (vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím) a GDPR 6. cikk 1. szakaszának b) és c) pontja alapján (figyelembe véve az 1990. évi C. törvényt)
 • Kapcsolattartási adatok marketing és online hirdetések céljából (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím) a GDPR 6. cikk 1. szakasz a) pontja alapján (vendég hozzájárulása)
 • Személyi azonosító adatok foglalás érdekében (személyi igazolvány szám, útlevélszám, születési hely és idő, állampolgárság) a GDPR 6. cikk 1. szakasz b) és c) pontja alapján (figyelembe véve az 1990. évi C. törvényt);
 • Gyermekek személyes adatai foglalás céljából (vezetéknév, keresztnév, születési hely, idő) a GDPR 6. cikk 1. szakasz b) és c) pontja alapján (figyelembe véve az 1990. évi C. törvényt);
 • Bankszámla adatok a tranzakció és a foglalás, szolgáltatások igénybe vétele, illetve számlafizetés céljából (bankszámlaszám, kártya lejárat, kártyatulajdonos, CVC/CVV) a GDPR 6. cikk 1. szakasz c) pontja alapján (figyelembe véve a 2000. évi C. törvényt);
 • Érkezési és távozási datum a GDPR 6. cikk 1. szakasz b) pontja alapján;
 • Vízum szám, tartózkodási engedély szám (nem EU állampolgárom kapcsán) foglalás céljából a GDPR 6. cikk 1. szakasz b) pontja alapján;
 • Technikai és helymeghatározási adatok melyeket a weboldalunk generál a használat során (a kezdő és a végső időpontja az oldal használatának, IP cím, és egyéb weboldal kezelőjének rögzített böngészési adatok (cookie) a GDPR 6. cikk 1. szakasz a) pontja alapján (hozzájárulás)

A kötelező adatok Érintettek által történő megadása az Adatkezelő hotel szolgáltatásai használatának az előfeltételét képezik. A regisztrációs kártya aláírásával az Érintettek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő kezelje és/vagy tárolja a regisztrációs kártya kitöltésével megadott személyes adatokat, a szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének és/vagy teljesítésének ellenőrzése érdekében, valamint abból a célból, hogy szükség esetén érvényesítse a felmerülő követeléseket.

A szobafoglalásokat illetően az Adatkezelő az adott bankkártya, hitelkártya és bankszámla adatokat csak addig a mértékig és addig az ideig használhatja fel, ameddig szükséges a jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. Az adatokat az Adatkezelő szerződéses bankpartnerei kezelik. E partnerek adatkezelési szabályzataival kapcsolatos tájékoztatás az érintett Bankok weboldalain találhatók (K&H –www.khb.hu, OTP –www.otp.hu, Erste- www.erste.hu, MKB –www.mkb.hu).

Adatkezelő jogosult továbbá információkat kérni az Érintettekkel együtt utazó személyekről is, beleértve a nevüket és más adatokat, az adatkezelés céljához szükséges mértékig. Adatkezelő jogosult információkat gyűjteni a különféle kommunikációs eszközök használatakor is, beleértve a vendég szolgáltatási telefonhívások felvételét, illetve monitorozását, minőségbiztosítási és képzési célokból, valamint az olyan egyéb kommunikációkat, mint például az alkalmazáson belüli üzenetek és az SMS üzenetek.

Tevékenység Személyes adatok kezelésének és tárolásának jogalapja Tárolási idő

Szobák foglalásának kezelése, jogi dokumentumok tárolása a számviteli követelményeknek megfelelően.

Szerződés teljesítéséhez szükséges.

Jogi kötelezetség teljesítéséhez szükséges.

Eltérő jogi követelmény hiányában 10 év.

Szállodai tartózkodás kezelése:

 • szobákba bejelentkezés;
 • a szállodai szolgáltatások vendég általi igénybevételének szemmel tartása (telefon, bár, TV, Wi-Fi stb.);
 • Megfigyelő kamerák működtetése a szálloda területén, a vendégek és vagyonuk biztonságának, valamint a szálloda vagyonának és személyzetének biztonságának biztosítása érdekében (a kamerafigyelést piktogram és figyelmeztető tábla jelöli).

Szerződés teljesítéséhez szükséges.

Szükséges az adatkezelő jogos érdekéhez fűződő üzleti tevékenysége és magas színvonalú szolgáltatás nyújtása érdekében a vendégei számára.

a szállodai szolgáltatás igénybe vételéig

Az adatkezelő kapcsolattartása az ügyfelekkel a szállodában tartózkodás előtt, alatt és után:

 • részletek bevitele az ügyfél adatbázisába;
 • az ügyfelek jövőbeni magatartásának kiszámítása;/li>
 • Statisztikák, kereskedelmi eredmények kidolgozása és ezekről való jelentések készítése;
 • Környezeti adatok biztosítása a marketing eszközökhöz. Ez akkor fordul elő, amikor egy ügyfél meglátogatja a csoport bármelyik weboldalát, vagy foglalást végez;
 • Az új vagy visszatérő ügyfelek preferenciáinak megértése és kezelése;
 • Hírlevelek, akciók, turisztikai, szálloda- vagy szolgáltatási ajánlatok, ügyfelek részére törtnő küldése a MOZART HOTEL GROUP-tól.

Az ügyféllel kötött szerződés teljesítése

Szükséges a társaság jogszerű érdekeinek megvalósításához, szolgáltatásainak támogatásához, közvetlen marketing tevékenységeket végzéséhez (figyelembe véve a MOZART HOTEL GROUP valamely jogi személyével fennálló üzleti kapcsolatát) és a szolgáltatások javítása érdekében.

3 év attól a naptól számítva, amikor utoljára bármilyen módon kapcsolatba lépett velünk

6 év attól a naptól számítva, amikor utoljára bármilyen módon kapcsolatba került velünk

Az adatkezelő szállodai szolgáltatásainak fejlesztése:

 • A bejelentkezés személyre szabása, a szolgáltatás színvonalának és az ügyfelek tapasztalatainak javítása;
 • Szolgáltatásaink adaptálása az Ön igényeinek jobb kielégítésére;
 • A MOZART HOTEL GROUP kereskedelmi ajánlatainak és promóciós üzeneteinek testreszabása;
 • Információnyújtás a MOZART HOTEL GROUP által létrehozott különleges ajánlatokról és minden új szolgáltatásról.

Az ügyféllel kötött szerződés

Adatkezelő jogi érdeke, hogy támogassák szolgáltatásait, közvetlen marketing tevékenységeket (figyelembe véve a MOZART HOTEL GROUP valamely jogi személyével fennálló üzleti kapcsolatát) és szolgáltatásaink fejlesztését.

3 év attól a naptól számítva, amikor utoljára bármilyen módon kapcsolatba lépett velünk

Megbízható harmadik személy alkalmazása az összegyűjtött adatok ellenőrzéséhez, elemzéséhez és kombinálásához a foglalás vagy a tartózkodás időpontjában, ügyfelek érdekeinek meghatározása és az ügyfélprofil fejlesztése érdekében, valamint annak érdekében, hogy személyre szabott ajánlatokat küldhessünk Önnek.

Adatkezelő jogi érdeke, hogy támogassák szolgáltatásait, közvetlen marketing tevékenységeket (figyelembe véve a MOZART HOTEL GROUP valamely jogi személyével fennálló üzleti kapcsolatát) és szolgáltatásaink fejlesztését.

3 év attól a naptól számítva, amikor utoljára bármilyen módon kapcsolatba lépett velünk

A MOZART HOTEL GROUP szolgáltatásainak fejlesztése, különösen:

 • felmérések és elemzések elvégzése a kérdőívek és az ügyfelek észrevételei alapján;
 • követelések / panaszok kezelése

Szükséges a társaság jogos érdekeihez, hogy előmozdítsák a szállodai szolgáltatások nyújtását, a közvetlen marketing tevékenységek elvégzését (figyelembe véve a MOZART HOTEL GROUP valamely jogi személyével fennálló üzleti kapcsolataikat) és szolgáltatásai fejlesztését.

3 év attól a naptól számítva, amikor utoljára bármilyen módon kapcsolatba lépett velünk

Kérelem vagy panaszok esetén az aktának lezárásától számított 6 év.

A MOZART HOTEL GROUP webhelyeinek és szolgáltatásainak biztonságos és fokozott használata:

 • a navigáció javítása;
 • karbantartás és támogatás; és
 • - A biztonság és a csalások megelőzése.

Adatkezelő jogi érdeke, hogy üzleti tevékenységet folytasson, adminisztrációs és informatikai szolgáltatásokat nyújtson, valamint hálózatbiztonsággal szolgáljon a csalások megelőzése érdekében

3 év attól az utolsó naptól számítva, amikor bármilyen módon kapcsolatba lépett velünk.

A szállodában való tartózkodásuk során nem megfelelő módon viselkedett ügyfelek listájának belső kezelése (agresszív és antiszociális viselkedés, a biztonsági előírások be nem tartása, lopás, kár és vandalizmus vagy fizetési események).

Szükséges a társaság jogos érdekeihez az üzletvezetése során, valamint a csalások és a szállodatulajdon és a személyzet visszaélésének megakadályozása érdekében.

Legfeljebb 3 év az incidens rögzítésétől számítva.

Szolgáltatások igénybevétele a MOZART HOTEL GROUP szállodákban tartózkodó személyek keresésére az adott szállodát érintő súlyos események esetén (természeti katasztrófák, terrorista támadások stb.)

Az ügyfelek érdekeinek védelme.

Az esemény időtartama alatt.

Megfelelve minden alkalmazandó jogszabálynak (például a számviteli dokumentumok tárolása), ideértve:

Hírlevelek, promóciók, turisztikai ajánlatok és elégedettségi felmérések leiratkozási kérelmeinek kezelése;

Az adatalany személyes adataival kapcsolatos kéréseinek kezelése.

Jogi kötelezetség teljesítéséhez szükséges.

Eltérő jogi követelmény hiányában 10 év.

3. Az Adatkezelő által megosztott személyes adatok

Annak érdekében, hogy Adatkezelő a lehető legmagasabb színvonalú hotelszolgáltatásokat tudja nyújtani az Érintett számára, megoszthatja az Érintettre vonatkozó személyes információkat a MOZART HOTEL GROUP tagjaival, szolgáltatóival és egyéb harmadik felekkel az alábbiakban részletezettek szerint:

Adatkezelő megoszthatja az Érintett személyes adatait a MOZART HOTEL GROUP hoteljein belül, az ezzel kapcsolatosan érintett vállalatok a következők: CIFCON GmbH, Ausztria; LIRIKOS Invest s.r.o., Cseh Köztársaság;

Adatkezelő együttműködhet más vállalatokkal, hogy az Érintettek számára termékeket, szolgáltatásokat, illetve ajánlatokat biztosítson, az Érintettek által a hoteljében szerzett tapasztalatok alapján, és ennek érdekében megoszthatja az Érintett személyes adatait üzleti Adatkezelő együttműködhet olyan harmadik felekkel is, mint például a légitársaságok és a fizetésfeldolgozó rendszerek annak érdekében, hogy Adatkezelő és partnerei hirdetéseket tudjanak eljuttatni közös megrendelőikhez;

Adatkezelő megoszthatja az Érintettek személyes adatait olyan harmadik fél hotel szolgáltatásokat biztosító szervezetekkel, mint például a recepció szolgálatok, a spa kezeléseket biztosító szolgáltatók, illetve az élelmiszer szállítást biztosító szolgáltatók,

Harmadik feleket vesz Adatkezelő igénybe, hogy szolgáltatásokat és termékeket nyújtsanak a nevében, és megoszthatja az Érintettek személyes adatait velük. Általánosságban Adatkezelő szolgáltatói szerződés alapján köteles megvédeni az Érintettek személyes adatait és nem használhatja fel, illetve oszthatja meg azokat másokkal, kivéve a törvény által előírt módon.

Adatkezelő hotelhálózatának fejlesztése során előfordulhat, hogy értékesíti, átszervezi, illetve átalakítja vállalkozásait, eszközeit, továbbá vállalkozásokat vagy eszközöket vásárol, illetve, hogy a jövőben már nem lesz a menedzsere egy olyan hotelnek, amely jelenleg hotelcsoportja részét képezi. Ilyen esetekben Adatkezelő továbbíthatja, illetve átruházhatja a kezelt személyes adatokat egy vagy több vele kapcsolatban álló, illetve nem álló harmadik félnek az adott céloknak és üzleti tranzakcióknak megfelelő mértékig. Ez esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően Adatkezelő értesíti az Érintetteket arról, hogy a személyes adatokat át fogja adni egy harmadik félnek, és tájékoztatja az Érintetteket, hogy miként tudnak tiltakozni az ilyen jellegű átadással szemben, milyen jogorvoslati lehetőségeik vannak ezzel kapcsolatosan.

Az Érintettek személyes adatait Adatkezelő meg fogja osztani az illetékes hatóságokkal és/vagy a rendfenntartó szervekkel, amennyiben azt a törvény előírja, valamint amennyiben arra szükség van az Adatkezelő jogainak, jogszerű érdekeinek védelme céljából, a hatályos jogszabályok betartása mellett.

4. Nemzetközi Adattovábbítások

Amennyiben az Érintett az Európai Gazdasági Térségben (EGT) tartózkodik, az Adatkezelő az Érintettől begyűjtött adatokat az érintett kifejezett hozzájárulásával és annak kockázataira való felhívása mellett továbbíthatja, illetve tárolhatja egy, az EGT-n kívüli rendeltetési helyen, többek között abból a célból, hogy az adatokat feldolgozzák a kiválasztott Adatfeldolgozók, hogy megkönnyítsék a MOZART HOTEL GROUP üzleti tevékenységét. Előfordulhat, hogy az EGT-n kívüli országokban nincsenek olyan jogszabályok, amelyek ugyanolyan szintű védelmet biztosítanak az Érintett személyes adatai számára, mint az EGT-n belüli jogszabályok. Ezekben az esetekben megfelelő biztonsági intézkedéseket fog az Adatkezelő alkalmazni annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen jellegű adattovábbítások megfeleljenek a Rendeletnek. Amennyiben Érintett szeretné részletesebben megismerni bevezetett adattovábbítási védelmet és módszereket, akkor vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel a következő email címen: gdpr@hotelpresident.hu.

6. Egyéb információk

Amikor az Érintett meglátogatja és kapcsolatba lép a weboldallal, illetve egyéb mobil alkalmazásokkal, az Adatkezelő olyan információkat gyűjt, amelyek nem azonosítják be közvetlenül az Érintettet a weboldal általa történő használatával kapcsolatosan (kizárólag például a meglátogatott weboldalak nyilvántartása és a weboldalra történő látogatások száma rögzül) (“Egyéb Információk”). Az Egyéb Információkat Adatkezelő arra használja fel, hogy eljuttassa az Érintettekhez a hirdetéseket e-mailen, online (weboldalakon és egyéb oldalakon keresztül) és mobil eszközökön keresztül. Az Adatkezelő felhasználhatja az Egyéb Információkat arra is, hogy lehetővé tegye, hogy harmadik fél partnerek felismerjék azt, hogy az Érintett egy MOZART HOTEL GROUP ügyfél, amikor meglátogatja a partner weboldalát, illetve alkalmazását, valamint abból a célból, hogy felismerje, hogy az Érintett e partnerek ügyfele, amikor meglátogatja a MOZART HOTEL GROUP weboldalait, illetve alkalmazásait annak érdekében, hogy testreszabott ajánlatokat tudjanak kínálni neki.

A weboldal sütiket ’cookie’ és egyéb technológiákat használ digitális szolgáltatásaival kapcsolatosan (például “pixel címkéket,” “webes jeleket [web beacons],” “egyértelmű GIF-eket”, linkeket emailekben, JavaScriptet, a Google, illetve az Apple által allokált készülék azonosítókat, illetve egyéb technológiákat).

Összességében a sütik segítik az Adatkezelőt abban, hogy jobb weboldalt tudjon biztosítani az Érintettek számára azáltal, hogy mindez lehetővé teszi számára, hogy figyelemmel kísérje, hogy mely oldalakat tekinti az Érintett hasznosnak és melyeket pedig nem. A sütik révén Adatkezelő nem tud hozzáférni az Érintettek számítógépéhez, illetve semmilyen Érintettre vonatkozó egyéb olyan információhoz, melyek más adatok, mint amelyek kezeléséhez hozzájárult.

Érintettek eldönthetik, hogy elfogadják vagy elutasítják a sütiket. A legtöbb webböngésző program automatikusan elfogadja a sütiket, de általában módosítani tudják böngésző programjának beállítását annak érdekében, hogy az elutasítsa a sütiket, amennyiben azt szeretnék. Ez azonban megakadályozhatja Érintetteket abban, hogy kiaknázzák a weboldal által nyújtott összes előnyt. Amennyiben Érintett el akarja távolítani készülékéből a sütiket, illetve blokkolni szeretné a sütiket készülékében, akkor bármikor frissítheti böngészőprogramjának beállításait (böngészőprogramjának "súgó" menüjét, ha meg szeretné tudni, hogy hogyan lehet eltávolítani, illetve blokkolni a sütiket).

Az Adatkezelő felhasználhatja az összegyűjtött információkat, illetve a harmadik felektől kapott személytelenített személyes adatokat annak érdekében, hogy jobban megértse felhasználóit. E körbe tartoznak az olyan demográfiai adatok, mint például a születés dátuma, a nem és a házassági állapot, az olyan kereskedelmi érdeklődések, mint például a kedvenc termékek, illetve hobbik, valamint az olyan Egyéb Információk, amelyeket Érintettől, illetve harmadik felektől gyűjtöttek össze.

Mivel az Egyéb Információk nem azonosítják be az Érintettet személyesen, az ilyen jellegű információkat fel lehet tárni bármilyen cél érdekében, amennyiben a törvény azt lehetővé teszi. Bizonyos esetekben kombinálni lehet az Egyéb Információkat személyes adatokkal. Amennyiben bármilyen Egyéb Információt személyes adatokkal kombinálnak, akkor a kombinált információkat személyes adatként fogják kezelni, a jelen Tájékoztatásnak megfelelően.

7. Különleges adatok

A "Különleges adatok" kifejezés olyan információkra vonatkozik, amelyek az Érintettek faji, illetve etnikai származásával, politikai véleményeivel, vallási, illetve filozófiai hitével, szakszervezeti tagságával, egészségével, szexuális életével, illetve szexuális orientációjával, genetikai információival, bűnügyi hátterével és egyedi azonosítás céljára felhasznált bármilyen biometriai adataival kapcsolatosak. Fő szabály szerint az Adatkezelő nem gyűjt és nem kezel különleges adatot, kivéve, ha azokat az Érintett önkéntesen biztosítja. Az Érintett által biztosított egészségügyi adatokat felhasználhatja abból a célból, hogy jobban kiszolgálja az Érintettet és megfeleljen egyedi igényeinek (például azokat az információkat, amelyeket feltüntet a “Megjegyzések” rovatban a foglalási eljárás során).

8. Kiskorúaktól szerzett személyes adatok

Adatkezelő nem gyűjt személyes adatokat 18 évnél fiatalabb személyektől. Szülőktől, illetve törvényes képviselőtől kérjük, hogy ne engedjék meg gyermekeiknek, hogy személyes adatokat küldjenek be a szülő/törvényes képviselő engedélye nélkül.

Amennyiben Adatkezelő tudomására jut, hogy személyes adatokat gyűjtött be egy 18 évnél fiatalabb gyermektől szülői hozzájárulás ellenőrzése nélkül, haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy azonnal eltávolítsa az adott személyes adatokat. Amennyiben Érintett úgy véli, hogy Adatkezelő rendelkezik vagy esetleg rendelkezhet egy 18 év alatti gyermektől származó, illetve rá vonatkozó személyes adatokkal, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel a következő címen: gdpr@hotelpresident.hu.

9. A Személyes Adatok védelme

Az Adatkezelő ésszerű lépéseket tesz a következők érdekében:

 • hogy megvédje a személyes adatokat az engedély nélküli hozzáféréstől, feltárástól, módosítástól, illetve megsemmisítéstől, és
 • hogy a személyes adatokat pontosan és naprakészen tartsa, megfelelő módon.

Adatkezelő arra törekszik, hogy megkövetelje azon partnereitől és szolgáltatóitól, akikkel megosztja a személyes adatokat, hogy ésszerű erőfeszítéseket tegyenek az Érintettre vonatkozó személyes adatok bizalmas jellegének fenntartása érdekében.

Az Adatkezelő SSL kriptográfiai módszereket alkalmaz weboldalain az online foglalásokhoz. Az Adatkezelővel az Érintettek által megosztott minden információt a rendszer automatikusan titkosít és megvéd. Amikor a szerver megkapja az információkat, dekódolja azokat egy egyedi magánkulcs segítségével. Az SSL kriptográfia lehetővé teszi, hogy a böngészőprogram csatlakozzon a weboldalhoz és átlátható módon létrehozzon egy biztonságos kommunikációs csatornát. Az SSL a legszélesebb körben használt és a legsikeresebb kriptográfiai rendszer. A rendszer használatához az Érintetteknek egyszerűen csak ellenőrizniük kell böngésző programjaik kompatibilitását.

Egyéb biztonsággal kapcsolatos tevékenysége körében az Adatkezelő gondoskodik az átláthatóságról annak érdekében, hogy ellenőrzése alatt tartsa és megállapítsa, hogy hogyan és milyen személyes adatok továbbítására kerül sor az adattovábbító készülékek segítségével, ki és mikor rögzített milyen adatokat a rendszerbe, és arról is gondoskodik, hogy a rendszert helyre lehessen állítani meghibásodás esetén. A rendszer jelentéseket generál az automatizált kezelés során bekövetkező hibákról. Az Adatkezelő a személyes adatokat titkosan kezeli és nem tárja fel azokat egyetlen azok megismerésére fel nem hatalmazott személy felé sem. Az Adatkezelő különösen ügyel arra, hogy megvédje a személyes adatokat az engedély nélkül történő hozzáféréstől, módosítástól, továbbítástól, közzétételtől, törléstől, illetve megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisítéstől, sérüléstől és az alkalmazott technológia módosításából eredő el nem érhetőségétől. Az Adatkezelő biztonsági lépéseket alkalmaz a személyes adatok műszaki védelmének biztosítása érdekében.

Online tranzakciók esetében ésszerű technológiai lépéseket alkalmaz az Adatkezelő annak érdekében, hogy megvédje az Érintett által az Adatkezelőnek, illetve a weboldalon keresztül küldött személyes adatait. Azonban sajnálatos módon egyetlen biztonsági rendszer, illetve egyetlen interneten keresztül adatot továbbító rendszer esetében sem garantálható a teljes körű biztonság.

Az Érintett saját adatvédelme érdekében kéri az Adatkezelő, hogy ne küldjön bankkártya (egyéb fizetési kártya) számokat, illetve bármilyen egyéb bizalmas személyes információt hozzá emailen keresztül.

Nem fogja Adatkezelő az Érintettel felvenni a kapcsolatot mobil/szöveges üzenetváltás, illetve e-mail keretében abból a célból, hogy elkérje bizalmas személyes adatait, illetve fizetési kártya adatait. Amennyiben e-mailen, illetve SMS-en keresztül ilyen jellegű kérést kap az Érintett, Adatkezelő kéri, hogy arra ne válaszoljon, mivel valószínűleg csalókkal kommunikál.

A fizetési kártya számok és az egyéb pénzügyi adatok kezelése céljából Adatkezelő a TravelClick szolgáltatásait használja. További részletesebb információk a TravelClick Adatvédelmi Szabályzatában találhatók;

A Weboldal Érintett által történő használatára vonatkozó információk összegyűjtése céljából a „Google analytics” szolgáltatásait használja az Adatkezelő. További erre vonatkozó részletesebb információk a Google Adatvédelmi Szabályzatában találhatók;

Az emailek kezelésének céljára a MailChimp szolgáltatásait használja. Az ezzel kapcsolatos részletesebb információk a MailChimp Adatvédelmi Szabályzatában találhatók;

A MOZART hotelekre vonatkozó Érintett által készített összefoglalók és megjegyzések kezeléséhez a ReviewPro szolgáltatásait használja. Az ezzel kapcsolatos részletesebb információk a ReviewPro Adatvédelmi Szabályzatában találhatók.

10. Személyes adatok helyesbítése, hozzáférése és hordozhatósága

A Rendelet, illetve az Info. tv. külön jogokat biztosít az Érintettek számára, amelyeket térítésmentesen gyakorolhat, a jogszabályok által előírt kivételek függvényében. Előfordulhat, hogy ezek a jogok korlátozottak, például, amennyiben az Érintett kérésének teljesítése egy másik személyre vonatkozó személyes adatok feltárását eredményezné, illetve amennyiben Érintett azt kéri, hogy olyan információkat töröljön az Adatkezelő, melyeket a törvény értelmében meg kell őriznie, illetve melyek megőrzése törvényes érdekeinek érvényesítése miatt szükséges.

10. 1. A hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog

Amikor az Érintett jóváhagyására van szükség az adatkezeléshez, akkor Érintettnek joga van arra, hogy tetszése szerint bármikor visszavonja adott hozzájárulását saját kezdeményezésére a weboldalon keresztül (amennyiben módjában áll), illetve oly módon, hogy felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel a következő címen: unsubscribe@hotelpresident.hu. Hozzájárulásának visszavonása nem fogja befolyásolni adatainak hozzájárulása alapján történő gyűjtésének és kezelésének jogszerűségét, mely addig a pillanatig történt, amikor visszavonta hozzájárulását. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy egyéb jogalapja van arra, hogy más célokból kezelje az Érintett adatait, mint a jelen Tájékoztatóban rögzített célok.

10. 2. Adatokhoz való hozzáférésre, helyesbítésre vonatkozó jog

Érintettnek joga van arra, hogy hozzáférjen, áttekintse és helyesbítse személyes adatait. Jogosult arra, hogy másolatot kérjen Adatkezelőtől a rá vonatkozó információkról, hogy megtekintse, illetve helyesbítse azokat. Amennyiben bármilyen olyan személyes adatot szeretne helyesbíteni, arról másolatot kérni, mint például neve, email címe, jelszavai és/vagy egyéb preferenciái, akkor azt könnyen megteheti oly módon, hogy belép az saját profiljára weboldalon (amennyiben rendelkezik profillal), illetve oly módon, hogy felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel a következő címen: gdpr@hotelpresident.hu.

10.3. Törlésre vonatkozó jog

A Rendelet és az Info. tv. értelmében Érintettnek joga van arra, hogy törölje az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat, amennyiben azokra a továbbiakban már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyek érdekében azokat eredetileg gyűjtötték, kezelték, illetve abban az esetben, ha visszavonta hozzájárulását vagy tiltakozott az adatkezelés ellen és az adatkezelésre vonatkozóan nem létezik más jogalap. Amennyiben Érintett töröltetni szeretné személyes adatait, köteles egy erre vonatkozó kérést benyújtani Adatkezelőnek e-mailben a következő címre: unsubscribe@hotelpresident.hu.

10.4. Az adatkezelés korlátozására vonatkozó jog

A Rendeletben, illetve az Info. tv-ben leírt bizonyos körülmények esetén Érintett kérheti az Adatkezelőtől azt, hogy korlátozza személyes adatainak kezelését. Ez például abban az esetben fordulhat elő, amikor megkérdőjelezi személyes adatainak pontosságát. Ebben az esetben Adatkezelő korlátozni fogja az adatkezelést addig, amíg meg nem tud győződni az adatok pontosságáról.

10.5. Adatkezelés elleni tiltakozásra vonatkozó jog

A Rendeletben és az Info. tv-ben leírt bizonyos körülmények esetén Érintettnek joga van arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, beleértve azt az esetet, amikor személyes adatait közvetlen marketing célokból kezelik.

10.6. Az adathordozhatóságra vonatkozó jog

Abban az esetben, ha Érintett adatait közvetlenül biztosította Adatkezelő számára, és amennyiben az adatkezelés automatizált eszközökkel és az Érintett jóváhagyása, illetve az Érintett és Adatkezelő között létező szerződés teljesítése alapján történik, akkor Érintettnek joga van arra, hogy megkapja rá vonatkozóan kezelt személyes adatokat, strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában, és hogy továbbítsa ezeket az adatokat egy másik szolgáltatóhoz.

Amennyiben ezt Adatkezelő nem teszi lehetővé vagy megoldhatatlan, akkor joga van arra, hogy panaszt nyújtson be a lakóhelye szerinti, ennek hiányában a jogsértés bekövetkeztének helye szerinti illetékes felügyelő hatósághoz (NAIH).

Adatkezelő végre fog hajtani minden szükséges frissítést és változtatást a vonatkozó jogszabályok által előírt időtartamon belül, és amennyiben azt a jogszabályok lehetővé teszik, díjat számíthat fel a kérésre történő válasz költségeinek fedezése érdekében. Az ilyen jellegű kéréseket vagy e-mailben kell benyújtani a következő email címre: info@mozart-mc.com vagy pedig írásban kell beküldeni a következő postai címre: Hotel President Budapest, 1054 Budapest, Hold utca 3-5, Magyarország. Az Érintett titkának megvédése érdekében az ilyen jellegű kérésekre csak arra az e-mail címre tud Adatkezelő válaszolni, amelyet nála regisztrált, illetve amelyet más módon megadott számára. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az ilyen jellegű kérés esetén előfordulhat, hogy nem tudja az Érintett számára biztosítani az általa megszokott minőségű és változatosságú szolgáltatásokat.

Továbbá a vonatkozó jogszabályok alapján bizonyos körülmények esetén Érintett kérheti azt, hogy Adatkezelő szüntesse meg a rá vonatkozó személyes adatok üzleti partnereinkkel történő megosztását, illetve kérheti azt, hogy szüntesse meg a rá vonatkozó személyes adatok kezelését oly módon, hogy e-mailen keresztül felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel, aki törekedni fog az ilyen jellegű kérések tiszteletben tartására és mihamarabbi elintézésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

11. A személyes adatok megőrzése

Az Adatkezelő megőrzi az Érintett személyes adatait mindaddig, ameddig az szükséges, a célok teljesítéséhez, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb őrzési, tárolási időtartamot ír elő, illetve engedélyez.

Adatkezelő meg fogja semmisíteni az Érintett személyes adatait, amint az célszerű, és oly módon, hogy az információt ne lehessen helyreállítani, illetve rekonstruálni.

Amennyiben a személyes adatok papírra vannak nyomtatva, azok megsemmisítése biztonságos módon fog történni, például a papír dokumentumok keresztbe történő aprításával, illetve elhamvasztásával vagy másképpen, és amennyiben az elektronikus formában van lementve, a személyes információk műszaki eszközökkel lesznek megsemmisítve annak biztosítása érdekében, hogy az információkat ne lehessen előállítani, illetve rekonstruálni egy későbbi időpontban.

12. Marketing kommunikációs lehetőségek

Amennyiben Érintett megadta kapcsolattartási adatait (postai cím, email cím, illetve telefonszám), akkor ezáltal hozzájárult, hogy Adatkezelő tájékoztassa őt az általa megadott preferenciáknak megfelelően, és szükség esetén az Érintett hozzájárulásával termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatosan, illetve eseményekre való meghívásról e-mailen, online hirdetésen, közösségi médián, telefonon, szöveges üzeneten, leküldéses értesítéseken, alkalmazáson belüli figyelmeztetéseken, ügyfél szolgáltató telefonközpontokon és egyéb eszközökön keresztül.

Amennyiben Érintett egyértelműen hozzájárult ahhoz, hogy megkapja a hírleveleket, illetve marketing közleményeket, beleértve a MOZART HOTEL GROUP-pal kapcsolatos ilyen jellegű szolgáltatásokat, Adatkezelő időről időre megkeresheti a szolgáltatásaira és a legfrissebb ajánlataira vonatkozó tájékoztatással, és kezelheti a személyes adatokat ebből a célból.

Amennyiben Érintett a továbbiakban már nem szeretné megkapni a hírleveleket, illetve marketing közleményeket, egyéb értesítéseket, tudassa ezt az Adatkezelővel egy, a következő címre elküldött emailen keresztül: info@mozart-mc.com.

Érintett le is mondhatja marketing e-mailjeinkre történő feliratkozását oly módon, hogy rákattint a részére küldött e-mailekben található leiratkozási linkre. A MOZART HOTEL GROUP-ot illetően leiratkozhat oly módon is, hogy frissíti profilját.

13. A tájékoztató módosításai

Az Adatkezelő időről időre módosíthatja a jelen Tájékoztatót. Minden olyan esetben, amikor a jelen Tájékoztatót jelentős mértékben megváltoztatja, közzé fog tenni egy, az átdolgozott Tájékoztatóra mutató linket weboldala honlapján, és amennyiben Érintett regisztrálta magát bármelyik termékünkre, illetve szolgáltatásunkra, akkor tájékoztathatjuk egy olyan kommunikációs csatornán keresztül is, amelyet ő adott meg. Úgy tudhatja meg, hogy a jelen Tájékoztató mikor volt legutoljára módosítva, hogy megnézi a linket és azt a dátumot, amely a Tájékoztató elején található. A Tájékoztató minden egyes módosítása akkor lép hatályba, amikor a módosított változatot közzéteszik a weboldalon. Amennyiben Érintett használja a weboldalt, illetve bármelyik terméket, illetve szolgáltatást, és/vagy amennyiben hozzájárul a frissített Tájékoztatóhoz, az ilyen jellegű változtatásokat követően, akkor az azt jelenti, hogy elfogadta az abban az időpontban hatályos, átdolgozott Tájékoztatót.

14. Kapcsolattartási információk

Amennyiben Érintettnek bárminemű kérdése van a jelen Tájékoztatóval kapcsolatosan, illetve arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő, illetve a MOZART HOTEL GROUP hogyan kezeli személyes adatait, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel a következő email címen: info@mozart-mc.com, illetve oly módon, hogy levelet küld a Hotel President-nek a Budapest, 1054 Budapest, Hold utca 3-5, Magyarország címre.


Review Pro
4.8 / 5
04.08.2021
Korrekt hely a kozpontban
Botond Bordás
03.08.2021
Positive: Hotel with ah excellent good location.
Ilan , Israel
31.07.2021
Great Room, great service and magnificent Roof Top Bar
Hotel Guest
30.07.2021
I stayed in President for the first time and I will certainly use it again in the future. Booking.com
Hotel Guest
25.07.2021
very nice hotel, staff is very friendly welcoming efficient and helpful for what ever you need. . booking.
Hotel Guest
15.07.2021
Positif: tout.... Négatif: rien...
Stephane , France
28.06.2021
Minden rendben volt mint mindig!. Felhívtam Önöket az ismert telefonszámon.
Hotel Guest
22.06.2021
Ho alloggiato spesso in questo hotel, ottimo per posizione, servizi e disponibilità del personale. Suggestivo l’aperitivo in terrazza. Booking
Hotel Guest
07.06.2021
положительный: Фантастическое месторасположения, на одну ночь достался шикарнейший номер с огромным балконом. Самый великолепный номер. отрицательный: Не...
Aleksandra , Russia
24.10.2020
Positive: The room was lovely and clean. The staff was very helpful. It was a nice stay. Negative: I think the breakfast could’ve been better.it was a la...
Nour , Hungary